Thirrja për Kulturë (FAZA 1/2019)

THIRRJE PUBLIKE për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projektpropozimeve të individëve, bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës.

 

 

  1. Drejtoria e Kulturës e Komunës së Prishtinës, u bënë thirrje të gjithë individëve, bizneseve, organizatave joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në organizimin e festivaleve dhe manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës.

 

  1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektet - propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore.

 

  1.  OJQ-të, individët dhe bizneset mund të aplikojnë me një projekt, që kontribuojnë në organizimin e fushave kulturore, përmes aktiviteteve si më poshtë:
  • Festivale e manifestime;
  • Muzikë;
  • Botime;
  • Kinematografi dhe
  • Teatër.

 

4. Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 415,000€ (Euro).

            Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt kulturor është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 11,560€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, gjegjësisht nga dt. 22.03.2019 deri më  12.04.2019.

  1. OJQ-të, individët dhe bizneset  mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2019.

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave joqeveritare në Republikën e Kosovës, e të cilat veprojnë në komunën e Prishtinës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, bizneset dhe  OJQ-të aplikuese, duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat, si: festivale e manifestime, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër.

 

7.  Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   http://krs.prishtinaonline.com/

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen vetëm përmes aplikacionit online, në adresën e dhënë në vazhdim: http://krs.prishtinaonline.com/.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

      Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net  dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.

 

Veprimtaritë

Data e fillimit: 22.03.2019 16:00
Data e mbarimit: 12.04.2019 23:59