Lista e ligjeve, rregulloreve dhe udhëzimeve administrative për Sektorin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit


 • Vendimi për kriteret dhe procedurën e ndarjes së subvencioneve në Komunën e Prishtinës

 • Ligji për sponzorizime në fushën e kulturës rinisë dhe sportit

 • Ligji për të drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta
 • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta
 • Rregullore për ndërmjetësim të kontesteve në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta

 • Ligji për Veprimtarinë Botuese dhe Librin
 • Rregullore për licencimin dhe regjistrimin e Botuesve në Kosovë

 • Ligji për Bibliotekat
 • Rregullore për kushtet dhe kriteret e themelimit dhe funksionimit të bibliotekave
 • Rregullore për ruajtjen dhe mbrojtjen e materialeve bibliotekare

 • Ligji për Kinematografinë

 • Ligji për Trashëgimin Kulturore
 • Rregullore mbi procedurat për gërmime/ hulumtime arkeologjike
 • Rregullore mbi qasjen publike në trashëgiminë kulturore në pronësi private
 • Rregullore mbi aktivitetet konservuese dhe restauruese të trashëgimisë kulturore
 • Rregullore mbi autorizimet dhe kompetencat e inspekcionit për trashëgimi kulturore
 • Rregullore mbi regjistrimin dhe vlerësimin dhe përzgjedhjen e trashëgimisë kulturore për mbrojtje

 • Ligji për Teatrot
 • Rregullore për kushtet dhe kriteret e themelimit të Teatrove Kombëtare dhe të Teatrove të Qyteteve
 • Rregullore për themelimin dhe funksionimin e ansamblit rezident të aktorëve të TK-së dhe TQ-së

 • Ligji i Sportit
 • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/24 për sport
 • Ligji për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive
 • Rregullore për kategorizimin e sporteve
 • Rregullore për kategorizimin e sportisteve dhe te trajnerëve
 • Udhëzim administrativ për themelimin e licencimin e federatave
 • Udhëzim administrativ për themelimin dhe regjistrimin e klubeve publike dhe private të Sportit
 • Udhëzim administrativ për mbikëqyrjen e punës administrative dhe profesionale në Klubet dhe Federatat e Sportit

 • Ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë
 • Udhëzim administrativ për punën vullnetare të të rinjve
 • Udhëzim administrativ për edukimin joformal të të Rinjve
 • Udhëzim administrativ për përgjegjësitë procedurat e themelimit dhe funksionimit të veprimit rinor në Kosovë
Titulli i dokumentit Shkarko
Vendimi për kriteret dhe procedurën e ndarjes së subvencioneve në Komunën e Prishtinës
Ligji për sponzorizime në fushën e kulturës rinisë dhe sportit
Ligji për të drejtat e Autorit dhe të drejtat e përafërta
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta
Rregullore për ndërmjetësim të kontesteve në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta
Ligji për Veprimtarinë Botuese dhe Librin
Rregullore për licencimin dhe regjistrimin e Botuesve në Kosovë
Ligji për Bibliotekat
Rregullore për kushtet dhe kriteret e themelimit dhe funksionimit të bibliotekave
Rregullore për ruajtjen dhe mbrojtjen e materialeve
Ligji për Kinematografinë
Ligji për Trashëgimin Kulturore
Rregullore mbi procedurat për gërmime/ hulumtime arkeologjike
Rregullore mbi qasjen publike në trashëgiminë kulturore në pronësi private
Rregullore mbi aktivitetet konservuese dhe restauruese të trashëgimisë kulturore
Rregullore mbi autorizimet dhe kompetencat e inspekcionit për trashëgimi kulturore
Rregullore mbi regjistrimin dhe vlerësimin dhe përzgjedhjen e trashëgimisë kulturore për mbrojtje
Ligji për Teatrot
Rregullore për kushtet dhe kriteret e themelimit të Teatrove Kombëtare dhe të Teatrove të Qyteteve
Rregullore për themelimin dhe funksionimin e ansamblit rezident të aktorëve të TK-së dhe TQ-së
Ligji për Sportin
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2003/24 për sport
Ligji për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive
Rregullore për kategorizimin e sporteve
Rregullore për kategorizimin e sportisteve dhe te trajnerëve
Udhëzim administrativ për themelimin e licencimin e federatave
Udhëzim administrativ për themelimin dhe regjistrimin e klubeve publike dhe private të Sportit
Udhëzim administrativ për mbikëqyrjen e punës administrative dhe profesionale në Klubet dhe Federatat e Sportit
Ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë
Udhëzim administrativ për punën vullnetare të të rinjve
Udhëzim administrativ për edukimin joformal të të Rinjve
Udhëzim administrativ për përgjegjësitë procedurat e themelimit dhe funksionimit të veprimit rinor në Kosovë
Rregulloret mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve
 Rregullore për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës