Thirrja për Kulturë - Festivale, Mbështetje të Aktiviteteve vjetore, Muzikë, Shoqëri Kulturo Artistike, Trashëgimi kulturore dhe turizëm

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                      THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e dytë publike të Fazës së I-rë 2021.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

      a) Festival: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë,                        folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;

      b) Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i                   krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;

      c) Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi             i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

      d) Shoqëri kulturoro Artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe                pjesëmmarje në festivale;

      e) Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë             kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma                           informative;

 

2 Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  individët, Biznese si dhe OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:

 1. Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 2. Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
 3. Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
 4. Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 5. Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
 6. Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
 7. Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
 8. Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
 9. Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

 

3. Kualifikimi për Aplikim:

Organizatat joqeveritare (OJQ), individët, kolektivet apo grupet jo formale dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projekt propozime për prodhimin e punëve të reja apo organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë.

.Organizimi, prodhimi apo aktivitetet e projektit mund të zgjasin deri në 1 vit:
Organizim apo implementim i aktiviteteve vjetore ose të përkohshme:
 

 • Mbështetja e aktiviteteve të përkohshme të organizatave joqeveritare, individëve, kolektiveve apo grupeve jo formale, bizneset: Festivale, Punëtori, Ngjarje një-ditore apo javore, Rezidenca, Ekspozitë, Debate publike, Ligjërata, shfaqje etj (me përmbajtje të fushave ose zhanreve kulturore/artistike  të cilat i shihni më poshtë);
 • Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave jo-qeveritare (OJQ), individëve, kolektiveve apo grupeve, bizneseve: Punëtori, Programe afat-gjata, Rezidenca, Program i ekspozitës, Program i shfaqjeve, Festivale, Debate publike, Ligjërata etj. (me përmbajtje te fushave ose zhanreve kulturore/artistike të cilat i shihni më poshtë);
 • Mbështetje për shpenzimet e prodhimit të punëve të reja apo organizimin e aktiviteteve të OJQ-ve, individëve dhe kolektiveve apo grupeve, dhe bizneseve (blerja e kostumeve, instrumenteve, mjeteve të punës shpenzimet e prodhimit të një vepre të re për fushat përkatëse kulturore/artistike);
 • Mbështetja e individëve, kolektiveve apo grupeve për pjesëmarrje në festivale lokale dhe ndërkombëtare.

 

4. Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë është 300,000.00€ (Euro).

    Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro),                 ndërsa shuma maksimale për një projekt është 14,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 17.03.2020 deri më  07.04.2021.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2021.

 

5. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

6. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në        faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   http://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në konform legjislacionit në fuqi.

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 26.03.2021.

 

Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

 • Aplikacioni online
 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
 • Për Biznese:
  1. Certifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Festivale:

   a) Link i punëve të mëhershme të festivaleve të realizuara;

   b) Biografi të shkurtra për ekipet e  përfshira në projekt;

   c)  Koncepti  i festivalit ( të përshkruhen të gjitha detajet e festivalit);

   d) Numri i pjesëmarrësve/artistëve, kombëtar dhe ndërkombëtare ( nësa ka);

 

2. Mbështetje të aktiviteteve vjetore:

     a) Link i punëve të mëhershme të organizatës;

     b) Biografi të shkurtra për  individët/ekipet e  përfshira në projekt;

     c) Plani  i punës për vitin aplikues ( Të përshkruhen detajet e gjitha aktiviteteve);

 

3. Muzikë:

    a) Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.

    b) Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);

    c) Teksti i këngës (nëse është e aplikueshme);

    d) Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);

   e) Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);

    f) Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

 

4. Shoqëri Kulturo- Artistike:

     a) Link i punëve të mëhershme të SHKA-ve;

     b) Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;

     c) Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar );

     d) Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete).

 

5. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

     a) Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme

         të autorit-es;

     b) Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;

     c)   Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);

    d) Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 07.04.2021 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   http://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Vërejte:  Bartja e mjeteve financiare në xhirollogarinë e përfitueseve do të realizohet gjatë vitit 2021.

 

Veprimtaritë

Data e fillimit: 17.03.2021 23:59
Data e mbarimit: 07.04.2021 23:59