Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017,hapë;

                                                                        THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klube Sportive, Shoqata dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës.

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që është zgjatur afati i aplikimit deri më datë 28.04.2024, ora 23:59.

 ___________________________________________________________________________________________

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                 THIRRJE PUBLIKE 

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për  thirrjen publike të vitit  2024. 

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore për kategoritë  si më poshtë:

a)    Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik; 

b)    Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative; 

c)    Shoqëri kulturoro -artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe pjesëmmarje në festivale;

d)    Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;
e)    Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore; 

2.    OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE
Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë, që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  biznese, OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:
•    Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
•    Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
•    Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
•    Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
•    Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
•    Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
•    Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

3.     Vlera e përgjithshme e planifikuar  për vitin 2024 (për dy thirrjet) është 750,000.00€.
Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt       individual është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,500.00€ (euro).
           Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 29.03.2024 deri më  24.04.2024.
           Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit Dhjetor 2024.

4.       Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 
-    Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
-    OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë dorëzuar raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; 
-    dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
-    Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

5.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ 

•    Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. 
•    Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.
•    Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. 
•    Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikuesit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.
•    Të gjithë aplikuesit të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . 
•    Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara komfor legjislacionit në fuqi.
Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net,.
 Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 15.04.2024.

Lista e dokumenteve të  detyrueshme thirrjes publike

-    Për individ:
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
    Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikatën/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale);
-    Për Ojq-të:
    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
    Vërtetimin që OJQ  nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

-    Për Biznese:
    Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
    Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

  1. Art Figurativ:
•    Portfolio e artistit/es/kolektivit;
•    Prezantim i punimeve që do të ekspozohen;
     + (Për instalacione/skulptura/intervenime ne hapësirë publike);
•    Koncepti vizual i veprës;
•    Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës.
  

 2. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

•    Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme të autorit-es;
•    Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;
•    Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);
•      Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

 

    3. Shoqëri Kulturo- Artistike:
•    Link i punëve të mëhershme të SHKA-ve;
•    Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
•    Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar );
•    Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete).

 

 4. Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve  kulturorë:
a)    Link i punëve të mëhershme të organizatës;
b)    Biografi të shkurtra për  individët/ekipet e  përfshira në projekt;
c)    Plani i punës për vitin aplikues (Të përshkruhen detajet e gjitha aktiviteteve);


  5. Botime:
a)    Biografia e autorit/es;
d)    Recensioni;
e)    Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për fëmijë);
f)     Prezantim i ilustrimeve;
g)    (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me shtëpinë botuese.


Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 24.04.2024 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që është zgjatur afati i aplikimit deri më datë 28.04.2024, ora 23:59.

_______________________________________________________________________________________

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                    THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare, për thirrjen publike të vitit 2024.

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

 

a)    Festivale: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë, folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;
b)    Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik; 

c)    Manifesitme: shënim i datave historike, shënim i festave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shënim i datave të tjera me rëndësi në komunën e Prishtinës. 

d)    Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

e)    Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 


2.    OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE

Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  individët, Biznese si dhe OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:
1.    Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
2.    Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
3.    Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
4.    Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
5.    Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
6.    Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
7.    Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
8.    Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
9.    Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.


3.    Vlera e përgjithshme e planifikuar  për vitin 2024 ( për dy thirrjet) është 750,000.00€.
Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,500.00€ (euro).
Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 29.03.2024 deri më  24.04.2024.
Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2024.

 

4.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:
-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 
-    Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

5.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ 

•    Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. 
•    Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.
•     Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. 
•     Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikuesit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

•    Të gjithë aplikuesit të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . 

•    Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në konform legjislacionit në fuqi. 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net,. Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 15.04.2024.

Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

-    Aplikacioni online

-    Për individ:

    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës

    Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);

    Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

-    Për Ojq-të:
    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
    Vërtetimin që OJQ- nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

-    Për Biznese:
    Certifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
    Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

 1. Festivale:
a.    Link i punëve të mëhershme të festivaleve të realizuara;
b.     Biografi të shkurtra për ekipet e  përfshira në projekt;
c.    Koncepti  i festivalit ( të përshkruhen të gjitha detajet e festivalit); 
d.    Numri i pjesëmarrësve/artistëve, kombëtar dhe ndërkombëtare (nësa ka);

  2.  Muzikë:
a.    Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);
c.    Teksti i këngës (nëse është e aplikueshme);
d.    Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);
e.    Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);
f.    Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

3. Manifestime:
a.    Link i punëve të mëhershme të aplikuesëve;
b.    Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
c.    Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar ). 
d.    Sinopsis (aty ku është e zbatueshme ).

4. Kinematografi:

1.1    Zhvillim skenari:
a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    CV të autorit/es ose link i punëve te mëhershme të autorit/es;
c.    Sinopsisi;
d.    Një pjesë e skenarit (p.sh. 10 faqe).

1.2 Prodhim filmi artistik

a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore,    DoP -drejtor/ja i fotografisë nëse ka);
c.    Skenari;
d.    Sinopsisi;
e.    Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh i regjisorit/es.

1.3 Prodhim filmi dokumentar

a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);
c.    Koncepti i dokumentarit/tritmenti;
d.    Personat/Karakteret kryesor në film dhe përshkrimi i tyne;
e.    Koncepti regjisorial ose/dhe nje video mesazh i regjisorit/es;
f.    Në rast se ka material, një link ku mund të shihet (rreth 5-10min).

1.4 Postproduksion

a.     Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.     Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);
c.     Skenari;
d.      Sinopsisi;
e.     Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es;
f.     Linku i filmit ose një klip prej filmit.

1.5 Animacion
a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, ilustruesi/ja/it, animatorët);
c.    Skenari ose storyboard me përshkrim;
d.    Moodboard ose shembuj të karaktereve dhe stilit të animacionit ose/dhe skica;
e.    Sinopsis;
f.   Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es.


   5.  Teatër:
a.    Biografia e regjisorit/es;
b.    Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);
c.    Koncepti regjisorial;
d.    Sinopsisi i dramës;
e.    Një pjesë e dramës (p.sh.10 faqet e para);
f.    (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 24.04.2024 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                             THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare, për thirrjen publike të vitit 2023.

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

a)    Festivale: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë, folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;
b)    Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik; 

c)    Manifesitme: shënim i datave historike, shënim i festave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shënim i datave të tjera me rëndësi në komunën e Prishtinës. 

d)    Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i     kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

e)    Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;


2.    OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE

Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  individët, Biznese si dhe OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:
1.    Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
2.    Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
3.    Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
4.    Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
5.    Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
6.    Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
7.    Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
8.    Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
9.    Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.


3.    Vlera e përgjithshme e planifikuar  për   këtë thirrje publike   është 350,000.00 € .
            Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,500.00€ (euro).
Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 27.03.2023 deri më  20.04.2023.
Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2023.

4.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:
-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 
-    Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

5.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ 

•    Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. 
•    Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.
•     Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. 
•     Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

•    Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . 

•    Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në konform legjislacionit në fuqi. 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 14.04.2023.

Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

-    Aplikacioni online

-    Për individ:
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
    Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

-    Për Ojq-të:
    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
    Vërtetimin që OJQ- nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

-    Për Biznese:
    Certifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
    Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

 1. Festivale:
a.    Link i punëve të mëhershme të festivaleve të realizuara;
b.     Biografi të shkurtra për ekipet e  përfshira në projekt;
c.    Koncepti  i festivalit ( të përshkruhen të gjitha detajet e festivalit); 
d.    Numri i pjesëmarrësve/artistëve, kombëtar dhe ndërkombëtare (nësa ka);

  2.  Muzikë:
a.    Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);
c.    Teksti i këngës (nëse është e aplikueshme);
d.    Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);
e.    Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);
f.    Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

3. Manifestime
a.    Link i punëve të mëhershme të aplikuesëve;
b.    Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
c.    Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar ). 
d.    Sinopsis (aty ku është e zbatueshme ).

4. Kinematografi:

1.1    Zhvillim skenari:
a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    CV të autorit/es ose link i punëve te mëhershme të autorit/es;
c.    Sinopsisi;
d.    Një pjesë e skenarit (p.sh. 10 faqe).

1.2 Prodhim filmi artistik

a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore,    DoP -drejtor/ja i fotografisë nëse ka);
c.    Skenari;
d.    Sinopsisi;
e.    Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh i regjisorit/es.

1.3 Prodhim filmi dokumentar

a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);
c.    Koncepti i dokumentarit/tritmenti;
d.    Personat/Karakteret kryesor në film dhe përshkrimi i tyne;
e.    Koncepti regjisorial ose/dhe nje video mesazh i regjisorit/es;
f.    Në rast se ka material, një link ku mund të shihet (rreth 5-10min).
1.4 Postproduksion
a.     Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.     Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);
c.     Skenari;
d.      Sinopsisi;
e.     Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es;
f.     Linku i filmit ose një klip prej filmit.

1.5 Animacion

a.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;
b.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, ilustruesi/ja/it, animatorët);
c.    Skenari ose storyboard me përshkrim;
d.    Moodboard ose shembuj të karaktereve dhe stilit të animacionit ose/dhe skica;
e.    Sinopsis;
f.    Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es.
   5.  Teatër:
a.    Biografia e regjisorit/es;
b.    Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);
c.    Koncepti regjisorial;
d.    Sinopsisi i dramës;
e.    Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);
f.    (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 20.04.2023 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E


 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                               THIRRJE PUBLIKE 

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për  thirrjen publike të vitit  2023. 

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore për kategoritë  si më poshtë:

a)    Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik; 

b)    Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative; 

c)    Shoqëri kulturoro -artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe pjesëmmarje në festivale;

d)    Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;
e)    Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore; 

2.    OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE
Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë, që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  biznese, OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:
•    Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
•    Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
•    Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
•    Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
•    Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
•    Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
•    Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

3.    Vlera e përgjithshme e planifikuar  për thirrjen  publike  është 350,000.00€ .
            Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,500.00€ (euro).
Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 27.03.2023 deri më  20.04.2023.
Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2023.

4.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 
-    Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
-    OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë dorëzuar raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; 
-    dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
-    Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

5.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ 

•    Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. 
•    Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.
•    Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. 
•    Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.
•    Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . 
•    Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara konform legjislacionit në fuqi.
Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net,.
 Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 14.04.2023.

Lista e dokumenteve të  detyrueshme thirrjes publike

-    Për individ:
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
    Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale);
-    Për Ojq-të:
    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
    Vërtetimin që OJQ  nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

-    Për Biznese:
    Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
    Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Art Figurativ:
•    Portfolio e artistit/es/kolektivit;
•    Prezentim i punimeve që kanë me u ekspozu;
+ (Për instalacione/skulptura/intervenime ne hapësirë publike);
•    Koncepti vizual i veprës;
•    Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës.
  
      2. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

•    Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme të autorit-es;
•    Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;
•    Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);
•      Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

    3.Shoqëri Kulturo- Artistike:
•    Link i punëve të mëhershme të SHKA-ve;
•    Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
•    Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar );
•    Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete).

 4.Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve  kulturorë:
a)    Link i punëve të mëhershme të organizatës;
b)    Biografi të shkurtra për  individët/ekipet e  përfshira në projekt;
c)    Plani  i punës për vitin aplikues ( Të përshkruhen detajet e gjitha aktiviteteve);
  5. Botime:
a) Biografia e autorit/es;
d)     Recensioni;
e)     Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për fëmijë);
f)     Prezantim i ilustrimeve;
g)      (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me shtëpinë botuese.


Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 20.04.2023 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë;

                                                                       THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klube Sportive, Shoqata dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.

3.Klubet, shoqatat dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Masivizim i sportit;
 • Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
 • Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë fazë është 620,000 € (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për një projekt  është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 12,400 € (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë kalendarike, nga dt. 22.03.2023 dhe përfundon me datën 05.04.2023 në ora 23:59.

6. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit për Klubet Sportive është 01.05.2023 - 30.11.2023.                          Ndërsa për OJQ–Rinore dhe Sport Projektet periudha e zbatimit të projektit është  01.05.2023 – 31.08.2023.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;

-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës.

- Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për realizimin e projektit.

Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.

Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 

 • Për OJQ-të:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
  • Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK);
  • Deklaratën për financim të dyfishtë.

 

 • Për klube/shoqata:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
  • Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK);
  • Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës;
  • Deklaratën për financim të dyfishtë.

Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                          THIRRJE PUBLIKE 

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare të Fazës së II-të 2022.

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

a) Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik; 

b) Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore; 

c) Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative; 

d) Manifesitme: shënim i datave historike, shënim i festave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shënim i datave të tjera me rëndësi në komunën e Prishtinës. 


2.    OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE


Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë, që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  biznese, OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:
•    Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
•    Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
•    Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
•    Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
•    Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
•    Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
•    Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
•    Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

3.    Vlera e përgjithshme e planifikuar  për Fazën e II-të  është 150,000.00€ (Euro).

 

 Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 14.10.2022 deri më 30.10.2022.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit Mars 2023.

Vërejtje: Nuk kanë të drejte aplikimi, përfituesit e fazës së I-rë 2022

 

4. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 
-    Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
-    OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
-    OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
-    Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

5.Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ 

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.
Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara konform legjislacionit në fuqi.


Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net,.


 Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 20.10.2022.

 

Lista e dokumenteve të  detyrueshme thirrjes publike

-    Për individ:
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
    Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale);


-    Për Ojq-të:
    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
    Vërtetimin që OJQ  nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

-    Për Biznese:
    Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
    Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Art Figurativ:
•    Portfolio e artistit/es/kolektivit;
•    Prezentim i punimeve që kanë me u ekspozu;
•    + (Për instalacione/skulptura/intervenime ne hapësirë publike);
•    Koncepti vizual i veprës;
•    Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës.
2. Botime:
•    Biografia e autorit/es;
•    Recenzioni;
•    Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për fëmijë);
•    Prezantim i ilustrimeve;
•    (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me shtëpinë botuese.

3. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:
•    Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme 
•    të autorit-es;
•    Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;
•    Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);
•    Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

4. Manifestime

•    Link i punëve të mëhershme të aplikuesëve;
•    Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
•    Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar ). 
•    Sinopsis (aty ku është e zbatueshme).


Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 30.10.2022 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E
 

KOMUNA E PRISHTINËS

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë Rregullores  MF-Nr.-04/2017 dt. 13.06.2017, të Rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë; 
THIRRJE PUBLIKE
Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës
1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.
2. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet  për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.
3.Klubet, shoqatat dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:
•    Masivizim i sportit;
•    Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
•    Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
•    Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
•    Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
•    Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë vit është 375,000 € (Euro).
Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për një projekt  është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 7.500 € (euro).
5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë kalendarike, pra nga dt. 13.09.2022 dhe përfundon me datën 27.09.2022 në ora 23:59.


6. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 15.10.2022-15.02.2023.
7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/
Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:
- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës; 
- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 
- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; 
-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës. 
- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës, të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. 
- Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për realizimin e projektit. 
Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të,  aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.
Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.
Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. 
Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë. 
Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione. 
Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike. 
Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.
Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.
Lista e dokumenteve të thirrjes publike

    Për OJQ-të:
•    Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
•    Certifikata e nr. fiskal;
•    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
•    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
•    Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK);
•    Deklaratën për financim të dyfishtë.

    Për klube/shoqata:
•    Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
•    Certifikata e nr. fiskal;
•    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
•    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
•    Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK);
•    Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës;
•    Deklaratën për financim të dyfishtë.
Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.
 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF- NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                        THIRRJE PUBLIKE
Për të gjitha organizatat joqeveritare, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e parë publike të Fazës I-rë 2022 me projektpropozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrore, për TEATRIN PËR FËMIJË dhe për SKENËN E MBRËMJES, për repertorin e TQP Dodona.

1.    OJQ-të dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrore si më poshtë:

a)    Komedi – SKENA E MBRËMJES; 

b)    Dramatizim/adaptim – SKENA E MBRËMJES; 

c)    Dramë – SKENA E MBRËMJES; 

d)    Solo performancë/ monodramë/ stand-up comedy  – SKENA E MBRËMJES; 

e)     Shfaqje për fëmijë (mund të jetë shfaqje vetëm me kukulla, vetëm me aktorë në skenë, apo edhe e kombinuar) - TEATRI PËR FËMIJË.


Lista e dokumenteve që duhet të dorëzohen në këtë thirrje publike


Për shfaqjet e propozuara sipas pikës 1:
    Biografia e autorit/es; 
    Deklarata e autorit/es (që ia jep të drejtën aplikantit për të konkurruar me dramën/veprën e autorit përkatës);
    Sinopsisi i dramës;
    Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);

    Biografia e regjisorit/es;
    Koncepti regjisorial;
    Biografi të anëtarëve tjerë të ekipit kreativ (nëse janë përzgjedhur);


-     Për Ojq-të:
 Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
 Çertifikata e nr. fiskal;
 Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJq-së.
 Dëshmia që përfaqësuesit të Ojq-së nuk është nën hetime;


-     Për Biznese:
 Çertifikata e Biznesit(me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
 Vërtetimi/Konfirmimi  i  llogarisë  bankare  të  Biznesit  (nuk  pranohet kopje e kartelës bankare);
 Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
 Dëshmia që përfaqësuesit të Biznesit nuk është nën hetime;

2.    Vlera e përgjithshme e planifikuar për këtë thirrje është 50,000.00€ (Euro).
         Shuma maksimale për një projekt është 16,000.00€ (euro).

          Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 22.04.2022 deri më 20.05.2022.

          Periudha e zbatimit të projektit është deri më 31.12.2022.

3.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

-    OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

-    OJQ-të dhe bizneset mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

-    OJQ-të dhe bizneset, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

-    OJQ-të dhe bizneset mund të aplikojnë për subvencione vetëm për prodhimin e njërës nga shfaqjet sipas pikës 1, nën a, b, c, d apo e.

-    Për të gjitha projekt propozimet për shfaqjet, duhet të planifikohen edhe aktorët rezidentë të TQP Dodona;
-    OJQ-të dhe bizneset nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
-     Si  dhe  kufizimet  e  parapara  me  rregulloren për  subvencione  në  Komunën  ePrishtinës.

      4.   Propozimet   dhe   dokumentet   e   kompletuara   duhet   të   dorëzohen   vetëm   përmes aplikacionit  online,  në  dispozicion  në  faqen  e  internetit  të  Komunës  së  Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/
Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet  nuk  pranohen  pas  mbylljes  së  thirrjes  publike.  Ngarkimi  i  dokumentit  të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.


Të  gjithë  aplikantët  të  cilët  kanë  ndërruar  të  dhënat  e  tyre  duhet  të  sigurohen  që  t’i përditësojnë  informatat  e  tyre  në  sistem  gjatë  periudhës  së  afatit  të  aplikimit  për subvencione .

Do  të  konsiderohen  për  mbështetje  financiare  vetëm  projektet  që  janë  pranuar  brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi  i  pranimit,  hapjes  dhe  shqyrtimit  të  aplikacioneve,  vlerësimit  të  aplikacioneve, kontraktimi,  dhënia  e  fondeve,  koha  dhe  mënyra  e  parashtrimit  të ankesave,  trajtimi  i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

Të  gjitha  çështjet  që  lidhen  me  thirrjen  publike  mund  të  sqarohen  vetëm  në  mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 10.05.2022.    

Afati  për  dorëzimin  e  propozimeve  është  deri  më 20.05.2022  përmes  aplikacionit  online,  në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                   THIRRJE PUBLIKE

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e parë publike të Fazës së I-rë 2022.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projekt propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

 

a) Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik;

b) Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore;

c) Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

d) Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

2. OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE

Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë, që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  biznese, OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:

 • Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 • Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
 • Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
 • Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 • Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
 • Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
 • Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
 • Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
 • Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

 

3. Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë  është 450,000.00€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,000.00€ (euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 16.03.2022 deri më  05.04.2022.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2022.

 

4. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
 • Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

5. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara konform legjislacionit në fuqi.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 28.03.2022.

 

Lista e dokumenteve të  detyrueshme thirrjes publike

- Për individ:

 • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 • Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale);

 

- Për Ojq-të:

 • Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
 • Çertifikata e nr. fiskal;
 • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
 • Vërtetimin që OJQ  nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

 

- Për Biznese:

 • Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
 • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
 • Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Art Figurativ:

A. Portfolio e artistit/es/kolektivit;

B. Prezentim i punimeve që kanë me u ekspozu;

       + (Për instalacione/skulptura/intervenime ne hapësirë publike);

C.  Koncepti vizual i veprës;

D. Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës.

 

2. Botime:

A. Biografia e autorit/es;

B. Recenzioni;

C. Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për fëmijë);

D. Prezantim i ilustrimeve;

E.  (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me shtëpinë botuese.

 

3  Kinematografi:

 

3.1 Zhvillim skenari:

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  CV të autorit/es ose link i punëve te mëhershme të autorit/es;

C.  Sinopsisi;

D. Një pjesë e skenarit (p.sh. 10 faqe).

 

3.2 Prodhim filmi artistik

 

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

   B. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore,     DoP -drejtor/ja i fotografisë nëse ka);

C. Skenari;

D. Sinopsisi;

E. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh i regjisorit/es.

 

3.3 Prodhim filmi dokumentar

 

A.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);

C.    Koncepti i dokumentarit/tritmenti;

D.    Personat/Karakteret kryesor në film dhe përshkrimi i tyne;

E.    Koncepti regjisorial ose/dhe nje video mesazh i regjisorit/es;

F.    Në rast se ka material, një link ku mund të shihet (rreth 5-10min).

3.4 Postproduksion

G. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

H. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);

I. Skenari;

J.  Sinopsisi;

K. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es;

L. Linku i filmit ose një klip prej filmit.

 

3.5 Animacion

 

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, ilustruesi/ja/it, animatorët);

C. Skenari ose storyboard me përshkrim;

D. Moodboard ose shembuj të karaktereve dhe stilit të animacionit ose/dhe skica;

E. Sinopsis;

F. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es.

 

4.  Teatër:

 1. Biografia e regjisorit/es;
 2. Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);
 3. Koncepti regjisorial;
 4. Sinopsisi i dramës;
 5. Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);
 6. (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 05.04.2022 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                           THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e dytë publike të Fazës së I-rë 2022.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

a) Festival: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë, folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;

b) Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;

c) Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

d) Shoqëri kulturoro Artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe pjesëmmarje në festivale;

e) Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative;

 

2. Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  individët, Biznese si dhe OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

 

Objektivat specifike të thirrjes janë:

 1. Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 2. Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
 3. Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
 4. Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 5. Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
 6. Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
 7. Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
 8. Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
 9. Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

 

3. Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë është 450,000.00€ (Euro).

 Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 16,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 16.03.2022 deri më  05.04.2022.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2022.

 

4.Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

5. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në konform legjislacionit në fuqi.

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 28.03.2022.

 

Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

 • Aplikacioni online
 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
  5. Vërtetimin që OJQ- nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

 

 • Për Biznese:
  1. Certifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
  4. Vërtetimin që Biznesi nuk kanë obligime tatimore (nga ATK).

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

 

 1. Festivale:
 • Link i punëve të mëhershme të festivaleve të realizuara;
 •  Biografi të shkurtra për ekipet e  përfshira në projekt;
 • Koncepti  i festivalit ( të përshkruhen të gjitha detajet e festivalit);
 • Numri i pjesëmarrësve/artistëve, kombëtar dhe ndërkombëtare (nësa ka);

 

       2.Mbështetje të aktiviteteve vjetore:

 • Link i punëve të mëhershme të organizatës;
 • Biografi të shkurtra për  individët/ekipet e  përfshira në projekt;
 • Plani  i punës për vitin aplikues ( Të përshkruhen detajet e gjitha aktiviteteve);

 

 3. Muzikë:

 • Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.
 • Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);
 • Teksti i këngës (nëse është e aplikueshme);
 • Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);
 • Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);
 • Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

 

 

4. Shoqëri Kulturo- Artistike:

 • a. Link i punëve të mëhershme të SHKA-ve;
 • b. Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;
 • c. Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar );
 • d. Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete).

 

5. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

 1. Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme
 2. të autorit-es;
 3. Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;
 4. Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);
 5. Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

 

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 05.04.2022 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Për ndihmë shtesë lidhur me mënyrën e aplikimit ju lutem klikoni në vegzën httpss://www.youtube.com/watch?v=yZezaoKdi4E

 

KOMUNA E PRISHTINËS - DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT

Datë 16.09.2021

 

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë;

THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve Sportive, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Klubeve Sportive, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.

3.Klubet Sportive, shoqatat, dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Masivizim i sportit;
 • Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
 • Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

 

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë vit është 300,000 € (Euro).

Shuma maksimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për një projekt është 6.000 € (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë kalendarikë, pra nga dt. 16.09.2021 dhe përfundon me datën 30.09.2021 në ora 23:59.

 

 

6. Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 01.10.2021-31.03.2022.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:

- Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

- Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

- Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;

-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

- Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës, të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike.

KLUBET SPORTIVE TË CILAT KANË PROBLEM NË REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR SHKAK TË KUFIZIMEVE NGA GJENDJA PANDEMIKE, GJATË APLIKIMIT MUND TË ORIENTOHEN NË KËRKESA PËR PAJISJE SPORTIVE.

Klubet Sportive, Shoqatat dhe OJQ-të, aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.

Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

 

 

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 

 • Për OJQ-të:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Deklaratën për financim të dyfishtë

 

 • Për klube/shoqata:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës.
  • Deklaratën për financim të dyfishtë

Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT, DO TË VAZHDOJ PROCEDURAT E REALIZIMIT TË THIRRJES PUBLIKE KONFORM DISPOZITAVE TË PËRCAKTUARA LIGJORE. POR PËR SHKAK TË GJENDJES SË KRIJUAR NGA COVID-19, MËNYRA E REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TË THIRRJES PUBLIKE DO TË JETË KONFORM VENDIMEVE TË NIVELIT LOKAL DHE QENDROR.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                        THIRRJE PUBLIKE

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset e regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen publike të Fazës së II-të 2021.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

a) Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

b)Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore;

c)Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik.

 

2 Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë, që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  biznese, OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

 1. Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 2. Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
 3. Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
 4. Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 5. Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
 6. Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
 7. Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
 8. Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
 9. Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor

 

 

3. Vlera e përgjithshme e planifikuar për Fazën e II-të  është 100,000.00€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për një projekt është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 14,000.00€ (euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 14.09.2021 deri më  04.10.2021, ora 23:59.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2021 (me mundësi vazhdimi).

 

4. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

 

 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

 

 • Individët të cilët janë banor rezidentë të Komunës së Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete (për të njejtat linja buxhetore);

 

 • Duhet të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi parandalimin e konfliktit të interesit në Republikën e Kosovës;

 

 • Si dhe kufizimet tjera të cilat janë parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

5. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 • Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e detyrueshëm të kompletuar do të diskualifikohen;
 • Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike;
 • Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit;
 • Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë;
 • Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione. Kontrata do të gjenerohen nga sistemi andaj të dhënat e sistemit reflektohen në kontratë.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumentacionit dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net;  dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 23.09.2021.

 

 

    Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

 • Aplikacioni online;
 • Për individ:
 1. Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimi/ Konfirmimi i llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikata e vendbanimit
 4. Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit e OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës së përfaqësuesit të OJQ-së.
  5. Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e Biznesit me Numër Unik Identifikues;
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
  4. Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Muzikë

A. Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është

bartës-s i-e projektit.

B. Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);

C. Teksti i këngës (nëse ështe e aplikueshme);

D. Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);

E. Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);

F. Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

 

2. Botime:

A. Biografia e autorit/es;

B. Recenzioni;

C. Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për femijë);

D. Prezentim i ilustrimeve;

E.  Marrëveshje e nënshkruar me shtepinë botuese (Nëse ka).

 

     3. Teatër:

 1.  Biografia e regjisorit/es;
 2. Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);
 3. Koncepti regjisorial;
 4. Sinopsisi i dramës;
 5. Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);
 6. (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 04.10.2021 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                             THIRRJE PUBLIKE

Për të gjithë individët, bizneset, organizatat joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare.

 

 1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore- artistike për “AKULL N’ VERË” nën kategorinë Manifestime, tek të tjera të shënohet njëri nga aktivitetet e mëposhtme :

 

a) Përformancë muzikore;

b) Shfaqje aktrimi;

c) Shfaqje Baleti;

ç) Stand- Up Comedy;

d) Natë poetike;

 

2. Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 25.000€ (Euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 01.07.2021 deri më 15.07.2021

 

Periudha e zbatimit të projektit është Korrik –Gusht .

 

3. Kriteret për pjesëmarrje në thirjen publike të subvencioneve për kulturë:

 

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • Individët, OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezidentë të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe indivitët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

4. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës  https://krs.prishtinaonline.com/

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilido variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njejta vlenë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët janë të regjistruar në sistem dhe kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

    Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, (pesë ditë para mbylljes së thirrjes) dhe në numrin e telefonit +383 38226417.

 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 • Për Individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës/ apo dokument tjetër identifikues valid
 2. Vërtetimin/Konfirmimin e llogarisë bankare të lëshuar nga banka përkatëse (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Certifikatën e vendbanimit
 •  
 •  
 • Për OJQ-të:
  1. Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Certifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.

 

 • Për Biznese:
  1. Certifikata e Biznesit( me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit.

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive

 • Portfolio e artist -it/es/kolektivit;
 • Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-e i- projektit;
 • Ekipi kreativ me bio të shkurta (si psh: vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja etj.);

 

Të gjitha dokumentet që nxirren me afat të shkurtër nuk duhet të jenë më të vjetra se 6 muaj!

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 15 korrik, në orën 23:59, përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës: https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Njoftohen gjithë të interesuarit,  që është zgjatur afati i aplikimit deri më datë 26.05.2021, ora 23:59

______________________________________________________________________________________________

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë
                                                                         THIRRJE PUBLIKE 

Për të gjithë individët, bizneset, organizatat joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për “Performancë Muzikore” 

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore  në fushën e kulturës për kategorinë  Muzikë , tek të tjera të shënohet njëri nga aktivitetet e mëposhtme :

a)    Performancë Muzikore

2.    Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 50.000€ (Euro).
          Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt  individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 5,000 € (Euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 28.04.2021 deri më 17.05.2021.

Periudha e zbatimit të projektit është Qershor – Dhjetor 2021. 
Performancat muzikore të përfituesve të thirrjes do të implementohen në ambiente të hapura dhe të mbyllura, si dhe në koordinim me periudhën kohore të aktiviteteve të Drejtorisë së Kulturës.

3.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

-    Individët, OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 

-    Individët të cilët janë residentë të Komunës së Prishtinës;

-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

-    OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 

-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

-    OJQ-të, bizneset dhe indivitët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

4.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës  https://krs.prishtinaonline.com/ 


Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilido variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njejta vlenë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët janë të regjistruar në sistem dhe kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione. 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione. 


    Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, (pesë ditë para mbylljes së thirrjes) dhe në numrin e telefonit +383 38226417. 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

-    Për Individ:

    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës/ apo dokument tjetër identifikues valid 
    Vërtetimin/Konfirmimin e llogarisë bankare të lëshuar nga banka përkatëse (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikatën e vendbanimit 
    Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

-    Për OJQ-të:

    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.

-    Për Biznese:

    Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit.


Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

Muzikë:
a)    Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-e i-e projektit.
b)    Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 17 Maj, në orën 23:59, përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës: https://krs.prishtinaonline.com/ .
 

Njoftohen gjithë të interesuarit,  që është zgjatur afati i aplikimit deri më datë 26.05.2021, ora 23:59

______________________________________________________________________________________________

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                  THIRRJE PUBLIKE 

Për të gjithë individët, bizneset, organizatat joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për  “Art në Hapësira Publike”.

1.    OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore  në fushën e kulturës për kategorinë  Art Vizual -Figurativ , tek të tjera të shënohet njëri nga aktivitetet e mëposhtme: 

a)    Krijim  i veprës së re;

b)    Fuqizim i artistëve të rinj; 

c)    Instalime në hapësira publike;

d)     Murale.


2.    Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 70.000€ (Euro).
          Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt  individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 14,000 € (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 28.04.2021 deri më 17.05.2021

Periudha e zbatimit të projektit është Korrik-Nëntor 2021. Lokacionet se ku do të
realizohen veprat e artit do të vendosen në koordinim me Drejtorinë e Kulturës.

3.    Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

-    Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

-    Individët, OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës; 

-    Individët të cilët janë rezidentë të Komunës së Prishtinës;

-    OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

-    OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje; 

-    Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

-    OJQ-të, bizneset dhe indivitët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

4.    Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës  https://krs.prishtinaonline.com/ 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilido variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njejta vlenë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët janë të regjistruar në sistem dhe kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione. 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione. 


        Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, (pesë ditë para mbylljes së thirrjes) dhe në numrin e telefonit +383 38226417. 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

-    Për Individ:

    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës/ apo dokument tjetër identifikues valid 
    Vërtetimin/Konfirmimin e llogarisë bankare të lëshuar nga banka përkatëse (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Çertifikatën e vendbanimit 
    Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

-    Për OJQ-të:

    Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
    Çertifikata e nr. fiskal;
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.

-    Për Biznese:

    Çertifikata e Biznesit( me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
    Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
    Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit.
Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

•    Portfolio e artist -it/es/kolektivit;
•    Koncepti vizual i veprës;


Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 17 Maj 2021, në orën 23:59, përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës: https://krs.prishtinaonline.com/ .

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë;

THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjitha Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushat sportive dhe rinore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.

3.Klubet, shoqatat dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Masivizim i sportit;
 • Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
 • Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

 

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë vit është 300,000 € (Euro).

Shuma maksimale për një projekt është 6.000 € (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 21.04.2021 dhe përfundon me datën 11.05.2021 në ora 23:59.

6. Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 01.04.2021-31.12.2021.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;

-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

- Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës, të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike.

KLUBET SPORTIVE TË CILAT KANË PROBLEM NË REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR SHKAK TË KUFIZIMEVE NGA GJENDJA PANDEMIKE, GJATË APLIKIMIT MUND TË ORIENTOHEN NË KËRKESA PËR PAJISJE SPORTIVE.

Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.

Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 • Për OJQ-të:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Deklaratën për financim të dyfishtë (bashkangjitur ne linkun e aplikimit të cilën duhet ta plotesoni dhe bashkangjitni se bashku me dokumentacionet tjera te kerkuara)
 • Për klube/shoqata:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës.
  • Deklaratën për financim të dyfishtë (bashkangjitur ne linkun e aplikimit të cilën duhet ta plotesoni dhe bashkangjitni se bashku me dokumentacionet tjera te kerkuara)

Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT, DO TË VAZHDOJ PROCEDURAT E REALIZIMIT TË THIRRJES PUBLIKE KONFORM DISPOZITAVE TË PËRCAKTUARA LIGJORE. POR PËR SHKAK TË GJENDJES SË KRIJUAR NGA COVID-19, MËNYRA E REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TË THIRRJES PUBLIKE DO TË JETË KONFORM VENDIMEVE TË NIVELIT LOKAL DHE QENDROR.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                      THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e dytë publike të Fazës së I-rë 2021.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

      a) Festival: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë,                        folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;

      b) Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i                   krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;

      c) Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, album muzikor, koncert, hulumtim në fushën e muzikës, fuqizimi             i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

      d) Shoqëri kulturoro Artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe                pjesëmmarje në festivale;

      e) Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë             kulturore, hulumtim, dokumentim, interpretim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma                           informative;

 

2 Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj thirrje janë që Komuna e Prishtinës të ofrojë përkrahje për  individët, Biznese si dhe OJQ,  programi i të cilëve është i fokusuar në fushën e kulturës, dhe ofron mbështetjen e tyre me transparencë të plotë dhe pa kurrfarë diskriminimi.

Objektivat specifike të thirrjes janë:

 1. Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 2. Të prodhohen punë të reja kulturore/artistike;
 3. Të ketë shtrirje të gjerë dhe pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në jetën kulturore/artistike në Komunën e Prishtinës;
 4. Të sigurohet mbështetje për institucionet e pavarura kulturore që veprojnë në Komunën e Prishtinës;
 5. Të mbështetet puna në grupe dhe bashkëpunimi ndër-disiplinar dhe ndër sektorial;
 6. Të përkrahën punë me përmbajtje kritike, të cilat synojnë të sfidojnë pabarazi sociale dhe ekonomike;
 7. Të përkrahen punë me përmbajtje Feministe;
 8. Të stimulohet inovacioni teknologjik në të gjitha fushat kulturore/artistike;
 9. Të inkurajohen personat me nevoja të veçanta për pjesëmarrje dhe prodhim në sektorin e artistik dhe kulturor.

 

3. Kualifikimi për Aplikim:

Organizatat joqeveritare (OJQ), individët, kolektivet apo grupet jo formale dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projekt propozime për prodhimin e punëve të reja apo organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë.

.Organizimi, prodhimi apo aktivitetet e projektit mund të zgjasin deri në 1 vit:
Organizim apo implementim i aktiviteteve vjetore ose të përkohshme:
 

 • Mbështetja e aktiviteteve të përkohshme të organizatave joqeveritare, individëve, kolektiveve apo grupeve jo formale, bizneset: Festivale, Punëtori, Ngjarje një-ditore apo javore, Rezidenca, Ekspozitë, Debate publike, Ligjërata, shfaqje etj (me përmbajtje të fushave ose zhanreve kulturore/artistike  të cilat i shihni më poshtë);
 • Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave jo-qeveritare (OJQ), individëve, kolektiveve apo grupeve, bizneseve: Punëtori, Programe afat-gjata, Rezidenca, Program i ekspozitës, Program i shfaqjeve, Festivale, Debate publike, Ligjërata etj. (me përmbajtje te fushave ose zhanreve kulturore/artistike të cilat i shihni më poshtë);
 • Mbështetje për shpenzimet e prodhimit të punëve të reja apo organizimin e aktiviteteve të OJQ-ve, individëve dhe kolektiveve apo grupeve, dhe bizneseve (blerja e kostumeve, instrumenteve, mjeteve të punës shpenzimet e prodhimit të një vepre të re për fushat përkatëse kulturore/artistike);
 • Mbështetja e individëve, kolektiveve apo grupeve për pjesëmarrje në festivale lokale dhe ndërkombëtare.

 

4. Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë është 300,000.00€ (Euro).

    Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro),                 ndërsa shuma maksimale për një projekt është 14,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 17.03.2020 deri më  07.04.2021.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2021.

 

5. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

6. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në        faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në konform legjislacionit në fuqi.

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 26.03.2021.

 

Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

 • Aplikacioni online
 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
 • Për Biznese:
  1. Certifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Festivale:

   a) Link i punëve të mëhershme të festivaleve të realizuara;

   b) Biografi të shkurtra për ekipet e  përfshira në projekt;

   c)  Koncepti  i festivalit ( të përshkruhen të gjitha detajet e festivalit);

   d) Numri i pjesëmarrësve/artistëve, kombëtar dhe ndërkombëtare ( nësa ka);

 

2. Mbështetje të aktiviteteve vjetore:

     a) Link i punëve të mëhershme të organizatës;

     b) Biografi të shkurtra për  individët/ekipet e  përfshira në projekt;

     c) Plani  i punës për vitin aplikues ( Të përshkruhen detajet e gjitha aktiviteteve);

 

3. Muzikë:

    a) Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.

    b) Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);

    c) Teksti i këngës (nëse është e aplikueshme);

    d) Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);

   e) Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);

    f) Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

 

4. Shoqëri Kulturo- Artistike:

     a) Link i punëve të mëhershme të SHKA-ve;

     b) Biografi të shkurtër për ekipet e  përfshira në projekt;

     c) Koncepti i programit artistik( Përshkrim i detajuar );

     d) Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete).

 

5. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

     a) Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme

         të autorit-es;

     b) Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;

     c)   Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);

    d) Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete dhe hulumtime);

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 07.04.2021 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Vërejte:  Bartja e mjeteve financiare në xhirollogarinë e përfitueseve do të realizohet gjatë vitit 2021.

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                      THIRRJE PUBLIKE

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e parë publike të Fazës së I-rë 2021.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

 

          a)  Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime              në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik;

         b)Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe           hulumtime kulturore;

        c)Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe                  zhvillim skenari;

        d)Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare,              mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

2. Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë  është 300,000.00€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 14,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 11.03.2021 deri më  31.03.2021.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2021.

 

3. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
 • Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

4. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara konform legjislacionit në fuqi.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 24.03.2021.

Lista e dokumenteve të  detyrueshme thirrjes publike

 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJq-së.
 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e Biznesit (me Numër Unik Identifikues nga ARBK);
  2. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  3. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;

 

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

1. Art Figurativ:

A. Portfolio e artistit/es/kolektivit;

B. Prezentim i punimeve që kanë me u ekspozu

       + (Per instalacione/skulptura/intervenime ne hapësirë publike);

C.  Koncepti vizual i veprës;

D. Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës.

 

2. Botime:

A. Biografia e autorit/es;

B. Recenzioni;

C. Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për femijë);

D. Prezentim i ilustrimeve;

E.  (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me shtepinë botuese.

 

3. Kinematografi:

3.1 Zhvillim skenari:

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  CV të autorit/es ose link i punëve te mëhershme të autorit/es;

C.  Sinopsisi;

D. Një pjesë e skenarit (p.sh. 10 faqe).

 

3.2 Prodhim filmi artistik

   A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

   B. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore,     DoP -drejtor/ja i fotografisë nëse ka);

  C. Skenari;

  D. Sinopsisi;

  E. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh i regjisorit/es.

 

3.3 Prodhim filmi dokumentar

A.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);

C.    Koncepti i dokumentarit/tritmenti;

D.    Personat/Karakteret kryesor në film dhe përshkrimi i tyne;

E.    Koncepti regjisorial ose/dhe nje video mesazh i regjisorit/es;

F.    Në rast se ka material, një link ku mund të shihet (rreth 5-10min).

 

3.4 Postproduksion

G. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

H. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);

I. Skenari;

J.  Sinopsisi;

K. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es;

L. Linku i filmit ose një klip prej filmit.

 

3.5 Animacion

 

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, ilustruesi/ja/it, animatorët);

C. Skenari ose storyboard me përshkrim;

D. Moodboard ose shembuj të karaktereve dhe stilit të animacionit ose/dhe skica;

E. Sinopsis;

F. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es.

 

4.  Teatër:

a) Biografia e regjisorit/es;

b) Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);

c) Koncepti regjisorial;

d) Sinopsisi i dramës;

e) Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);

f)  (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 31.03.2021 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Vërejte:  Bartja  e mjeteve financiare në xhirollogarinë e përfitueseve do të realizohet gjatë vitit 2021.

 

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë;

THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.

3.Klubet, shoqatat, individët dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Masivizim i sportit;
 • Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
 • Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

 

 

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë vit është 350,000 € (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 7000 € (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 22.10.2020 dhe përfundon me datën 11.11.2020 në ora 23:59.

 

 

6. Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 20.11.2020-31.03.2021.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

- Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;

-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës, të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike.

- Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për realizimin e projektit.

Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

KLUBET SPORTIVE TË CILAT KANË PROBLEM NË REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR SHKAK TË KUFIZIMEVE NGA GJENDJA PANDEMIKE, GJATË APLIKIMIT MUND TË ORIENTOHEN NË KËRKESA PËR PAJISJE SPORTIVE.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike.

Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 • Për individ:
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
  • Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);

 

 • Për OJQ-të:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK)

 

 • Për klube/shoqata:
  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës.

Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT, DO TË VAZHDOJ PROCEDURAT E REALIZIMIT TË THIRRJES PUBLIKE KONFORM DISPOZITAVE TË PËRCAKTUARA LIGJORE. POR PËR SHKAK TË GJENDJES SË KRIJUAR NGA COVID-19, MËNYRA E REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TË THIRRJES PUBLIKE DO TË JETË KONFORM VENDIMEVE TË NIVELIT LOKAL DHE QENDROR.

TEST 2

Drejtoria e Kulturës e Komunës së Prishtinës, në bazë të Rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës, dhe të Rregullores MF - nr. 04/2017, për kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik për OJQ-të, hap

                                                                                THIRRJE PUBLIKE

Për të gjitha organizatat joqeveritare, bizneset e regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen publike për projektpropozimet për prodhimin e shfaqjeve teatrore, për TEATRIN PËR FËMIJË dhe për SKENËN E MBRËMJES, për repertorin e teatrit të qytetit të Prishtinës “Dodona”.

 

 1. OJQ-të dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozime për prodhimin e shfaqjeve teatrore, si më poshtë:

                       a) Komedi – autor shqiptar – SKENA E MBRËMJES;

                       b)Dramë – dramatizim i ndonjë tregimi, poezie, epi ose i çfarëdo gjinie letrare nga letërsia shqipe – autor shqiptar – SKENA E MBRËMJES;

                       ​​​​​​​c)Dramë – autor i huaj – SKENA E MBRËMJES; ​​​​​​​

                       d) Solo performancë – monodramë, stand up comedy, apo çfarëdo performancë tjetër “one man show” – SKENA E MBRËMJES;

                       ​​​​​​​e)Shfaqje për fëmijë – autor shqiptar ose i huaj (mund të jetë shfaqje vetëm me kukulla, vetëm me aktorë në skenë, apo edhe e kombinuar) - TEATRI PËR FËMIJË.            

 

                     Lista e dokumenteve që duhet të dorëzohen sipas thirrjes publike

Për shfaqjet e propozuara sipas pikës 1, dokumentet specifike janë:

 • Biografia e autorit/es;
 • Deklarata e autorit/es (që ia jep të drejtën aplikantit për të konkurruar me dramën/veprën e autorit përkatës);
 • Sinopsisi i dramës;
 •  Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);
 • Biografia e regjisorit/es;
 • Koncepti regjisorial;
 • Biografi të anëtarëve të tjerë të ekipit kreativ (nëse janë përzgjedhur).

Dokumentet e obligueshme:

-     Për OJQ-të:

 • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
 • Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak.
 • Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së;
 • Vërtetimi/konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Certifikata e nr. fiskal;

-     Për biznese:

 • Certifikata e biznesit;
 • Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak.
 • Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të biznesit;
 • Vërtetimi/konfirmimi  i  llogarisë  bankare  të biznesit  (nuk  pranohet kopja e kartelës bankare);
 • Certifikata e nr. fiskal të biznesit;

 

2.Vlera e përgjithshme e planifikuar për këtë thirrje është 50,000.00€ (Euro).

    Shuma maksimale për një projekt është 13,000.00€ (euro).

   Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 10.09.2020 deri më 30.09.2020.

 

 

3. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset, të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset, të cilat veprojnë në komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në komunën e Prishtinës;
 • OJQ-të dhe bizneset mund të subvencionohen nga Komuna e Prishtinës vetëm një herë brenda vitit;
 • OJQ-të dhe bizneset, të cilët nuk e kanë përmbyllur raportin e subvencioneve të viteve paraprake, nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • OJQ-të dhe bizneset, të cilat nuk kanë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete (për të njëjtat linja buxhetore);
 • Duhet të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi për parandalimin e konfliktit të interesit në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset mund të aplikojnë për subvencione vetëm për prodhimin e njërës nga shfaqjet, sipas pikës 1, nën a, b, c, d apo e;
 • Për të gjitha shfaqjet sipas pikës 1, mund të planifikohen edhe 4 aktorët rezidentë të TQP “Dodona” (përveç aktorëve të mundshëm të jashtëm); 
 • OJQ-të dhe bizneset nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme;
 • Si  dhe  kufizimet  e  parapara  sipas Rregullores për  subvencione  në  Komunën  e Prishtinës.

 

4. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

 • Aplikacionet të cilat nuk e kanë të kompletuar dokumentacionin e obligueshëm, do të diskualifikohen;
 • Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike;
 • Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë, konsiderohet si mungesë e dokumentit; 
 • Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlen edhe për ndryshim të xhirollogarisë;
 • Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre, duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione. Kontrata do të gjenerohet nga sistemi, andaj të dhënat e sistemit reflektohen në kontratë.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm  projektet  që  janë  pranuar  brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit  të  aplikacioneve,  vlerësimit  të  aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve,  koha  dhe  mënyra  e  parashtrimit  të ankesave,  trajtimi  i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike, mund  të  sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri më 25.09.2020.

Afati  për  dorëzimin  e  propozimeve është deri  më 30.09.2020, përmes  aplikacionit  online,  në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                         THIRRJE PUBLIKE

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset e regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen publike të Fazës së II-të 2020.

 

1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

             a) Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik;

             b) Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore;

             c) Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

             d) Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, koncert, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

             e) Trashëgimi kulturore dhe turizëm: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative;

             f) Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

2.Vlera e përgjithshme e planifikuar për Fazën e II-të  është 100,000.00€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për një  projekt është 500.00€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 13,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 08.09.2020 deri më  28.09.2020, ora 23:59.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor  2020.

 

3.Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë banor rezidentë të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete (për të njejtat linja buxhetore);
 • Duhet të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi parandalimin e konfliktit të interesit në Republikën e Kosovës;
 • Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për zhvillimin e projektit.
 • Si dhe kufizimet tjera të cilat janë parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

4. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

 • Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e detyrueshëm të kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.
 • Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione . Kontrata do të gjenerohen nda sistemi andaj të dhënat e sistemit reflektohen në kontratë.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumentacionit dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 18.09.2020.

 

        Lista e dokumenteve të detyrueshme të thirrjes publike

- Aplikacioni online;

Për individ:

 • Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës
 • Vërtetimi/ Konfirmimi i llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Çertifikata e vendbanimit
 • Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

Për Ojq-të:

 • Çertifikata e regjistrimit e OJQ-së;
 • Çertifikata e nr. fiskal;
 • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës së përfaqësuesit të OJQ-së.
 • Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

Për Biznese:

 • Çertifikata e Biznesit;
 • Çertifikata e nr. fiskal të Biznesit;
 • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 • Kopja e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
 • Konfirmim nga Drejtoria e Kulturës që keni përmbyllur projektin paraprak;

 

Lista e dokumenteve specifike të thirrjes publike sipas kategorive:

 

1. Art Figurativ:

A. Portfolio e artistit/es/kolektivit;

B. Prezentim i punimeve që do të ekspozohen; (Për instalacione/skulptura/intervenime në hapësirë publike);

C.  Koncepti vizual i veprës;

D. Pëlqimi paraprak prej drejtorisë për shërbime publike për lokacionin e veprës;

 

2. Botime:

A. Biografia e autorit/es;

B. Recenzioni;

C. Një pjesë e veprës që do të botohet  (Nëse ka ilustrime për femijë);

D. Prezentim i ilustrimeve;

E.  Marrëveshje e nënshkruar me shtepinë botuese (Nëse ka).

 

3. Kinematografi:

3.1 Zhvillim skenari:

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  CV të autorit/es ose link i punëve te mëhershme të autorit/es;

C.  Sinopsisi;

D. Një pjesë e skenarit (p.sh. 10 faqe).

 

3.2 Prodhim filmi artistik

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP -drejtori/ja i-e fotografisë, nëse ka);

C. Skenari;

D. Sinopsisi;

E. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh i regjisorit/es.

 

3.3 Prodhim filmi dokumentar

A.    Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.    Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtori/ja i/e fotografisë nëse ka);

C.    Koncepti i dokumentarit/tritmenti;

D.    Personat/Karakteret kryesor në film dhe përshkrimi i tyne;

E.    Koncepti regjisorial ose/dhe nje video mesazh i regjisorit/es;

F.    Në rast se ka material, një link ku mund të shihet (rreth 5-10min).

 

3.4 Postproduksion

G. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

H. Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, rolet kryesore, DoP- drejtor/ja i/e fotografisë nëse ka);

I. Skenari;

J.  Sinopsisi;

K. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es;

L. Linku i filmit ose një klip prej filmit.

 

3.5 Animacion

A. Link i punëve të mëhershme të regjisorit/es;

B.  Ekipi kreativ me bio të shkurta (regjisor/ja, skenaristi/ja, ilustruesi/ja/it, animatorët);

C. Skenari ose storyboard me përshkrim;

D. Moodboard ose shembuj të karaktereve dhe stilit të animacionit ose/dhe skica;

E. Sinopsis;

F. Koncepti regjisorial ose/dhe një video mesazh të regjisorit/es.

 

4. Muzikë

A. Link i punëve të mëhershme të artistit-es, i-e cila aplikon ose që është bartës-s i-e projektit.

B. Ekipi kreativ me bio të shkurta (vokalist/ja, muzikantët/ja, kompozitori-ja);

C. Teksti i këngës (nëse ështe e aplikueshme);

D. Sinopsisi i video klipit (kur aplikohet për video klip);

E. Koncepti regjisorial (kur aplikohet për video klip);

F. Punë të mëhershme të regjisorit-es (kur aplikohet për video klip).

 

5. Trashëgimi kulturore dhe turizëm:

A. Portfolio e organizatës me punë të ngjashme ose linqe të punëve të ngjashme të autorit-es;

B. Projekt propozim (Preferohet që në projekt të ketë profesionist të fushës së trashëgimisë dhe të turizmit ) ;

C. Koncepti vizuel (aty ku është e zbatueshme);

D. Ftesa/marrëveshja (kur aplikohet për pjesëmarrje në aktivitete, punëtori, hulumtime, etj);

 

6. Teatër:

A. Biografia e regjisorit/es;

B. Biografia e autorit/es (nëse janë autorë vendorë);

C. Koncepti regjisorial;

D. Sinopsisi i dramës;

E. Një pjesë e dramës (p.sh. 10 faqet e para);

F. (Nëse ka) Marrëveshje e nënshkruar me teatrin.

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 28.09.2020 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës  https://krs.prishtinaonline.com/  

test1

Test

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017, bënë;

 

THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore.

3.Klubet, shoqatat, individët dhe OJQ – të, mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Masivizim i sportit;
 • Ngritja e kapacitetit në fushën e sportit;
 • Organizime sportive; Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj.)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)

 

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjeve për subvencione për këtë vit është 350,000 € (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 7000 € (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 15.04.2020 dhe përfundon me datën 07.05.2020 në ora 23:59.

6. Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 01.06.2020-31.12.2020.

7. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për Sport dhe Rini:

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

- Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;

-Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

- Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme. Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

- Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë klubet dhe OJQ-të, që janë të regjistruara si OJQ, në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës, po ashtu klubet të cilat janë të regjistruara si klube sportive në Komunën e Prishtinës, të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike.

Individët, Klubet, Shoqatat dhe OJQ-të, aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net.

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 • Për individ:
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
  • Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);

 

 • Për OJQ-të:

 

  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ nuk ka obligime tatimore (nga ATK)

 

 • Për klube/shoqata:

 

  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  • Certifikata e nr. fiskal;
  • Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  • Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  • Vërtetimin që OJQ/klubi/shoqata nuk ka obligime tatimore (nga ATK)
  • Vendimin e regjistrimit të klubit/shoqatës.

Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

VËREJTJE: DREJTORIA PËR RINI DHE SPORT, DO TË VAZHDOJ PROCEDURAT E REALIZIMIT TË THIRRJES PUBLIKE KONFORM DISPOZITAVE TË PËRCAKTUARA LIGJORE. MEGJITHATË PËR SHKAK TË GJENDJES SË KRIJUAR NGA COVID-19, MËNYRA E REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TË THIRRJES PUBLIKE DO TË JETË KONFORM VENDIMEVE TË NIVELIT LOKAL DHE QENDROR.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                     THIRRJE PUBLIKE  

Për të gjithë organizatat joqeveritare, individët, bizneset, të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e dytë publike të Fazës së I-rë 2020.

 

OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

Festival: art figurative, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë, folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;

Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;

Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, concert, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

Shoqëri kulturoro Artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe pjesëmmarje në festivale;

Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë është 350,000.00€ (Euro).

 Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 13,000.00€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 23.01.2020 deri më  13.02.2020.

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2020.

 

Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve për kulturë:

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;
 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;
 • Individët të cilët janë rezident të Komunës së Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;
 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;
 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
 • Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për zhvillimin e projektit.
 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

 

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

 

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 07.02.2020.

 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 

 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten/ Vërtetimin e vendbanimit (merret në zyrat e gjendjes civile apo në bashkësi lokale)
 4. Dëshminë që nuk jeni nën hetime

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.
  5. Dëshmia që përfaqësuesi i Ojq-së nuk është nën hetime;

 

 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e Biznesit;
  2. Çertifikata e nr. fiskal të Biznesit;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
  5. Dëshmia që përfaqësuesi i Biznesit nuk është nën hetime;

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 13.02.2020 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Vërejte:  Bartja e mjeteve financiare në xhirollogarinë e përfitueseve do të realizohet gjatë vitit 2020.

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

 

                                                                          THIRRJE PUBLIKE

 

Për të gjitha organizatat joqeveritare, individët, bizneset të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare në thirrjen e parë publike të Fazës së I-rë 2020.

 

 1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

 

- Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe invovacion teknolgjik;

 

- Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore;

 

- Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

 

- Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festival kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

 

 

Vlera e përgjithshme e planifikuar e të dy thirrjeve për Fazën e I-rë  është 350,000.00€ (Euro).

            Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 13,000.00€ (euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 23.01.2020 deri më  13.02.2020.

 

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2020.

 

Kriteret për pjesëmarrje në thirjen publike të subvencioneve për kulturë:

 

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

 

 • OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

 

 • Individët të cilët janë residentë të Komunës së Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

 

 • OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

 

 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

 

 • Për të gjitha projektet që planifikohet të realizohen në shkollat e Komunës së Prishtinës apo me nxënësit e shkollave të Komunës së Prishtinës, paraprakisht duhet të merret pëlqim në Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) për zhvillimin e projektit.

 

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 

 

 • Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

 

 

 1. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilindo variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njëjta vlejnë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

 

Të gjithë aplikantët të cilët kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione .

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

 

 

 

 

       Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.  Pyetjet mund të bëhet deri me dt. 07.02.2020.

 

 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 

 • Për individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës
 2. Vërtetimin/ Konfirmimin e llogarisë bankare (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikaten e vendbanimit
 4. Dëshminë që nuk jeni nën hetime

 

 • Për Ojq-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Ojq-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJq-së.
  5. Dëshmia që përfaqësuesi i Ojq-së nuk është nën hetime;

 

 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e Biznesit;
  2. Çertifikata e nr. fiskal të Biznesit;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit;
  5. Dëshmia që përfaqësuesi i Biznesit nuk është nën hetime;

 

 

 

 

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 13.02.2020 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/ .

Vërejte:  Bartja  e mjeteve financiare në xhirollogarinë e përfitueseve do të realizohet gjatë vitit 2020.

 

 

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

 

                                                                 THIRRJE PUBLIKE

 

Për të gjithë individët, bizneset, organizatat joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare.

 

 1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozime për organizimin e aktiviteteve kulturore për festat e fundvitit “Prite në shesh”, nën kategorinë Manifestime, tek të tjera të shënohet njëri nga aktivitetet e mëposhtme :

 

         Përformancë muzikore;

         Shfaqje aktrimi

         Përformancë akrobatike

         Natë poetike

         Pantomimë

     

Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 30.000€ (Euro).

 Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt  individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 11,560 € (euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 15.10.2019 deri më 31.10.2019

 

Periudha e zbatimit të projektit është Dhjetor.

 

Kriteret për pjesëmarrje në thirjen publike të subvencioneve për kulturë:

 

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

 

 • Individët, OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

 

 • Individët të cilët janë residentë të Komunës së Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

 

 • OJQ-të dhe bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

 

 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe indivitët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës  https://krs.prishtinaonline.com/

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit. Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilido variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njejta vlenë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

Të gjithë aplikantët të cilët janë të regjistruar në sistem dhe kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Rregulloren për subvencione.

 

    Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net, (pesë ditë para mbylljes së thirrjes) dhe në numrin e telefonit +383 38226417.

 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 • Për Individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës/ apo dokument tjetër identifikues valid
 2. Vërtetimin/Konfirmimin e llogarisë bankare të lëshuar nga banka përkatëse (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikatën e vendbanimit
 4. Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

 

 • Për OJQ-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.

 

 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e regjishtrimit të biznesit;
  2. Çertifikata e nr. fiskal të biznesit;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit.

 

Të gjitha dokumentet që nxirren me afat të shkurtër nuk duhet të jenë më të vjetra se 6 muaj!

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 31 tetor, në orën 23:59, përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës: https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

                                                      

Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Prishtinës si dhe në bazë të rregullores MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik për OJQ-të, hapë

                                                                        THIRRJE PUBLIKE

 

Për të gjithë individët, bizneset, organizatat joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare.

 

OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore si më poshtë:

 

Art vizual – figurativ: krijim i veprës së re, fuqizim i artistëve të rinj, ekspozitë, hulumtim kuratorial, instalime në hapësira publike, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknolgjik;

 

Botime: për fëmijë, për të rinj, romane, tregime, përkthime, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe hulumtime kulturore;

 

Festival: art figurativ, art në hapësira publike, arkitekturë, ekologji, film, letrar, shumë disiplinor, muzikë, folklore, teatër, teknologji informative, vallëzim etj.;

 

 Kinematografi: film dokumentar, filmi i shkurtër, film i animuar, fuqizimi i kinematografëve të rinj, titrim dhe zhvillim skenari;

 

Manifestime: shënimi i datave historike, shënimi i festave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shënimi i datave të tjera me rëndësi në Komunën e Prishtinës;

 

Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë: aktivitete mujore, fuqizim i krijuesve të rinj, rezidencë artistike, debate, ligjërata dhe hulumtime;

 

Muzikë: kompozim i veprës së re, audio-incizim, koncert, fuqizimi i muzikantëve të rinj, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

Shoqëri kulturoro artistike: mbështetje të aktiviteteve vjetore, blerja e kostumeve, blerja e instrumenteve dhe pjesëmmarje në festivale;

 

Teatër: prodhimi i shfaqjes, promovim dhe pjesëmarrje e shfaqjes në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare, mbështetje të personave me nevoja të veçanta dhe inovacion teknologjik;

 

Trashëgimi kulturore: fushata vetëdijësimi, pjesëmarrje në aktivitete për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hulumtim, promovim i diversitetit kulturor, turizëm kulturor, platforma informative;  

 

 

Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 85,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt    individual është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 11,560€ (euro).

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 17.09.2019 deri më  08.10.2019.

 

Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit mars 2020.

 

 1. Kriteret për pjesëmarrje në thirjen publike të subvencioneve për kulturë:

 

 • Të drejtë aplikimi kanë OJQ-të dhe bizneset të cilat janë të regjistruara në Republikën e Kosovës;

 

 • Individët, OJQ-të dhe bizneset të cilat veprojnë në Komunën e Prishtinës dhe realizojnë aktivitetin e tyre në Komunën e Prishtinës;

 

 • Individët të cilët janë residentë të Komunës së Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët mund të subvencionohen vetëm një herë brenda vitit nga Komuna e Prishtinës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe individët, të cilët nuk kanë përmbyllë raportin e subvencioneve të viteve paraprake nuk kanë të drejtë të përfitojnë nga subvencionet e Komunës së Prishtinës në këtë thirrje;

 

 • Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; dhe të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;

 

 • OJQ-të, bizneset dhe indivitët nuk mund të përfitojnë me dy ose më shumë projekte nga subvencionet e Komunës së Prishtinës brenda një viti, qoftë edhe në kategori të ndryshme.

 

Si dhe kufizimet e parapara me rregulloren për subvencione në Komunën e Prishtinës.

 

 

 1. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

 

Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin e kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Ngarkimi i dokumentit të gabuar ose jo të skanuar mirë, me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.  Nuk do të pranohet ndryshimi i subjektit të aplikantit nga individ në OJQ apo biznes, apo cilido variant tjetër, pas përfundimit të aplikimit. E njejta vlenë edhe për ndryshim të xhirollogarisë.

 

Të gjithë aplikantët të cilët janë të regjistruar në sistem dhe kanë ndërruar të dhënat e tyre duhet të sigurohen që t’i përditësojnë informatat e tyre në sistem gjatë periudhës së afatit të aplikimit për subvencione.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në  Rregulloren për subvencione.

 

 

 Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net dhe në numrin e telefonit  +383 38226417. Pyetjet mund të bëhen deri me 30.09.2019.

 

Lista e dokumenteve të thirrjes publike

 

 • Për Individ:
 1. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës/ apo dokument tjetër identifikues valid
 2. Vërtetimin/Konfirmimin e llogarisë bankare të lëshuar nga banka përkatëse (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
 3. Çertifikatën e vendbanimit
 4. Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

 

 

 • Për OJQ-të:
  1. Çertifikata e regjistrimit të OJQ-së;
  2. Çertifikata e nr. fiskal;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të OJQ-së (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të OJQ-së.

 

 

 

 • Për Biznese:
  1. Çertifikata e regjishtrimit të biznesit;
  2. Çertifikata e nr. fiskal të biznesit;
  3. Vërtetimi/Konfirmimi i llogarisë bankare të Biznesit (nuk pranohet kopje e kartelës bankare);
  4. Kopjen e letërnjoftimit/ pasaportës të përfaqësuesit të Biznesit.

 

Të gjitha dokumentet që nxirren me afat të shkurtër nuk duhet të jenë më të vjetra se 6 muaj!

 

 

 

Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 08.10.2019 përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës:  https://krs.prishtinaonline.com/ .

 

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

1. Drejtoria për Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë individëve, klubeve, shoqatave e organizatave rinore jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive dhe rinore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit, projektet rinore, gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve rinore - sportive.

3.OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)
 • Qëllimin e kërkesës/projektit,
 • Përshkrimin e aktiviteteve të projektit / plan programit të sezonit pranveror bashkë me koston e tyre,
 • Kostoja që kërkohet nga Komuna,
 • Rezultatet e arritura në vitin paraprak
 • Ngritja e cilësisë së Klubeve
 • Masivizimi

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjes për këtë vite ishte 600,000€ (Euro).

Gjatë fazës së parë janë ndarë 353,333.52 Euro, kanë mbetur edhe 246,666.48 Euro të cilat planifikohet të ndahen gjatë kësaj Faze (II).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 12,000€ (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 06.09.2019 dhe përfundon me datën 26.09.2019 në ora 23:59.

6. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 06.09.2019-28.02.2020.

7. Drejtoria për Rini dhe Sport me rastin e Festave të fundvitit do t’i përkrahë aktivitet  më të mira që organizohen gjatë këtyre Festave.

8. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, klubet, shoqatat, si dhe OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net dhe në numrin e telefonit  +383 38 230 900 Lokali 1120.

Vërejtje/Kujdes: Të gjitha aplikimet të cilat nuk do të kenë dokumentacionin e kompletuar nuk do të merren parasysh.

 Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

 

1. Drejtoria për Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë individëve, klubeve, shoqatave e organizatave rinore jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive dhe rinore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit, projektet rinore, gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për organizimin e aktiviteteve rinore - sportive.

3.OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)
 • Qëllimin e kërkesës/projektit,
 • Përshkrimin e aktiviteteve të projektit / plan programit të sezonit pranveror bashkë me koston e tyre,
 • Kostoja që kërkohet nga Komuna,
 • Rezultatet e arritura në vitin paraprak
 • Ngritja e cilësisë së Klubeve
 • Masivizimi

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 600,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 500 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 12,000€ (euro).

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 05.04.2019 dhe përfundon me datën 02.05.2019 në ora 23:59.

6. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 05.04.2019-31.12.2019.

7. Drejtoria për Sport me rastin e Ditës së çlirimit të Prishtinës do t’i përkrahë aktivitet  më të mira që organizohen për nder të 20 vjetorit të çlirimit të Prishtinës.

8. Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës https://krs.prishtinaonline.com/

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, klubet, shoqatat, si dhe OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuare ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net dhe në numrin e telefonit  +383 38 230 900 Lokali 1120.

 

THIRRJE PUBLIKE për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projektpropozimeve të individëve, bizneseve dhe OJQ-ve për realizimin e projekteve kulturore, si: festivaleve e manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës.

 

 

 1. Drejtoria e Kulturës e Komunës së Prishtinës, u bënë thirrje të gjithë individëve, bizneseve, organizatave joqeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në organizimin e festivaleve dhe manifestimeve, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër, në Komunën e Prishtinës.

 

 1. OJQ-të, individët dhe bizneset, në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektet - propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore.

 

 1.  OJQ-të, individët dhe bizneset mund të aplikojnë me një projekt, që kontribuojnë në organizimin e fushave kulturore, përmes aktiviteteve si më poshtë:
 • Festivale e manifestime;
 • Muzikë;
 • Botime;
 • Kinematografi dhe
 • Teatër.

 

4. Vlera e përgjithshme e planifikuar e thirrjes është 415,000€ (Euro).

            Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt kulturor është 500€ (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 11,560€ (euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, gjegjësisht nga dt. 22.03.2019 deri më  12.04.2019.

 1. OJQ-të, individët dhe bizneset  mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor 2019.

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave joqeveritare në Republikën e Kosovës, e të cilat veprojnë në komunën e Prishtinës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, bizneset dhe  OJQ-të aplikuese, duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat, si: festivale e manifestime, muzikë, botime, kinematografi dhe teatër.

 

7.  Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen vetëm përmes aplikacionit online, në adresën e dhënë në vazhdim: https://krs.prishtinaonline.com/.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit të thirrjes, janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

 

      Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net  dhe në numrin e telefonit  +383 38226417.

 

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

1.Drejtoria për Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë individëve, klubeve, shoqatave e organizatave rinore jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive dhe rinore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit, projektet rinore, gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Sektorit për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

2. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet  për organizimin e aktiviteteve rinore - sportive.

3.OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)
 • Qëllimin e kërkesës/projektit,
 • Përshkrimin e aktiviteteve të projektit / plan programit të sezonit pranveror bashkë me   koston e tyre,
 • Kostoja që kërkohet nga Komuna,
 • Rezultatet e arritura në vitin paraprak

 

4.Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 150,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 300 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 10,000€ (euro).

5. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 10.09.2018                              dhe përfundon me datën 25.09.2018.

 

6. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është 01.10.2018-31.03.2019.

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, klubet, shoqatat,  si dhe  OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislaconit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.


 

7.  Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: sportrini.pr@rks-gov.net .

       Palët këshillohen të mos bëjnë thirrje telefonike tek asnjë punëtor i drejtorisë përkatëse apo vizitë në zyrë.

 

 

 

Njoftohen Institucionet Kulturore Vartëse të Komunës së Prishtinës se thirrja për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve është zgjatur për 10 ditë, nga dt.03.10.2018 deri më dt.13.10.2018.

Të drejtë aplikimi kanë vetëm institucionet Kulturore Vartëse të Komunës së Prishtinës dhe jo kategoritë tjera.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Thirrje publike  për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për fushat si Muzikë, Botime, Film, Teatër, si dhe Financim i institucioneve kulturore vartëse të Komunës

Drejtoria për Kulturë në Komunën e Prishtinës u bën thirrje të gjithë individëve, bizneseve organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e kulturës, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në kategoritë e përcaktuara sipas linjave buxhetore të ndarë në dy kategori: I. Muzikë, Botime, Film, Teatër, si dhe II. Financim i institucioneve kulturore vartëse të Komunës.

 1. OJQ-të, Individët, Bizneset në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet për fushat e lartë cekura të kategorisë I. Kurse institucionet kulturore vartëse mund të aplikojnë me projekte në linjën buxhetore sipas kategorisë II.

 

 1. Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 140,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 300 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 10,000€ (euro).

 1. Afati i fundit për aplikim është 15 ditë kalendarike, pra nga dt. 10.09.2018 dhe përfundon me datën 25.09.2018.

 

 1. OJQ-të, individët si dhe bizneset mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është nëntor-qershor (2018-2019).

 

 Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike.

 

OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiare publike.

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen vetëm përmes aplikacionit online, në adresën mëposhtme: https://krs.prishtinaonline.com/.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë dorëzuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të drejtë aplikimi nuk kanë Individët, Bizneset dhe OJQ-të, aplikacioni i të cilëve nuk është përmbyllur në fazat e më hershme të thirrjeve publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net

Palët këshillohen të mos bëjnë thirrje telefonike tek asnjë punëtor i drejtorisë përkatëse apo vizitë në zyrë.

 

 

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve sportive dhe rinore në Komunën e Prishtinës

 

 

1.Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë individëve, klubeve, shoqatave e organizatave rinore jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive dhe rinore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit, projektet rinore, gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Sektorit për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

 

2. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët, në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet  për organizimin e aktiviteteve rinore - sportive.

 

3.OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave rinore - sportive, përmes aktiviteteve si më poshtë:

 • Promovimi i Vullnetarizmit
 • Integrimi i grupeve rinore dhe atyre të margjinalizuara
 • Fuqizimi i Organizatave Rinore (seminare, trajnime, kurse për aftësimin e të rinjve etj)
 • Edukimi joformal (stimulimi i të miturve për edukim dhe arsim)
 • Qëllimin e kërkesës/projektit,
 • Përshkrimin e aktiviteteve të projektit / plan programit të sezonit pranveror bashkë me   koston e tyre,
 • Kostoja që kërkohet nga Komuna,
 • Rezultatet e arritura në vitin paraprak

 

4.Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 150,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 300 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 10,000€ (euro).

5. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 19.03.2018                              dhe përfundon me datën 06.04.2018.

 

6. OJQ-të, klubet, shoqatat, individët mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor.

Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, klubet, shoqatat,  si dhe  OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si të cekura më lartë. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislaconit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes financiarë publike.


 

7.  Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen  vetëm përmes aplikacionit online, në adresën mëposhtme: https://krs.prishtinaonline.com/.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net

LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE

FORMULARËT

 Udhëzuesit për aplikantë

 

 Forma e deklaratës për financimin e dyfishtë

 

 Raport narrativ i projektit/programit

 

 Formular i raportit financiar të projektit

 

Informata shtesë:

Afati i fundit për aplikimet 06.04.2018;

Afati i fundit për dërgimin e pyetjeve në lidhje me thirrjen 30.03.2018

Afati i fundit për dërgimin e përgjigjeve për pyetjet që lidhen me thirrjen 03.04.2018

Afati i fundit për publikimin e vendimit për ndarjen e fondeve publike dhe njoftimi aplikantëve (27.04.2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të  Individëve, Bizneseve dhe OJQ-ve për organizimin e aktiviteteve kulturore si Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime në Komunën e Prishtinës

 1. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë individëve, bizneseve, organizatave jo-qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat kulturore, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në organizimin e Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime në Komunën e Prishtinës.
 2. .OJQ-të, Individët, Bizneset në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet propozimet  për organizimin e aktiviteteve kulturore.
 3.  OJQ-të, Individët, Bizneset mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në organizimin e fushave kulturore, përmes aktiviteteve si më poshtë:
 • Festivale;
 • Organizime;
 • Ekspozitë,  si dhe
 • Manifestime;

4.Vlera totale e planifikuar e thirrjes është 110,000€ (Euro).

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është 300 € (Euro), ndërsa shuma maksimale për një projekt është 10,000€ (euro).

5.Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune, pra nga dt. 01.03.2018   dhe përfundon me datën 21.03.2017.

6.OJQ-të, individët si dhe bizneset  mund të aplikojnë vetëm me një projekt. Periudha e zbatimit të projektit është deri në fund të muajit dhjetor.

 Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku një vit para datës së publikimit të thirrjes publike. Individët, Bizneset,  si dhe  OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar në fushat si:  Festivaleve, Organizime, Ekspozitë dhe Manifestime. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislaconit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Komunës së Prishtinës dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes fiannciare publike.

7.  Propozimet do të dorëzohen vetëm përmes aplikacionit online, në dispozicion në faqen e internetit të Komunës së Prishtinës   https://krs.prishtinaonline.com/

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen  vetëm përmes aplikacionit online, në adresën mëposhtme: https://krs.prishtinaonline.com/.

 

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.

 

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.

 

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: kultura.pr@rks-gov.net

LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE

FORMULARËT
1. Formulari i Aplikacionit për projekt/programit (përmes aplikacionit online)
2. Formulari i Propozim buxhetit (përmes aplikacionit online)
3. Formulari i deklaratës për mungesë të financimit të dyfishtë (Formulari 11)
4. Formulari i Raportit Financiar (Formulari 18)
5. Formulari i Raportit Narrativ-Përshkrues (Formulari 17)


Informata shtesë:
Afati i fundit për aplikimet 21.03.2018;
Afati i fundit për dërgimin e pyetjeve në lidhje me thirrjen 13.03.2018
Afati i fundit për dërgimin e përgjigjeve për pyetjet që lidhen me thirrjen 15.03.2018

 

Drejtoria për Kulturë në Komunën e Prishtinës duke u mbështetur në Vendimin për Kriteret dhe procedurën e ndarjes së subvencioneve nr. 01-091-112404 të dt. 12.05.2014, bën THIRRJE krijuesve për aplikim me projekt propozime për PRODHIM TË AUDIO INCIZIMEVE në fushën e MUZIKËS. Audio incizimi mund të jetë muzikë klasike, xhaz, muzikë rock dhe alternative. Aplikimi është i hapur vetëm për solist dhe grupe muzikore. 

Parakushti për aplikim është që veprat e krijuar të jenë të pa publikuar më heret.

Projekt propozimi duhet të plotësoj kërkesat si në vijim:

 • Të plotësohet aplikacioni online duke dhëne informata të hollësishme rreth aplikuesit, projekt idesë dhe buxhetit të kërkuar;
 • Të bashkëngjiten dokumentet si në vijim:  
 1. Deklarata për autorësinë e veprave;
 2. Deklarata për caktimin e përfaqësuesit të grupit muzikorë, nëse aplikohet si grup;
 3. Repertorin e veprave të cilat do të incizohen në 5 kopje (të shtypura apo/dhe demo incizimi);
 4. Dëshmi për përvojë krijuese (fillestarët nuk kualifikohen);
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes solistike apo si grup në koncerte dhe festivale kombëtare dhe ndërkombëtare;
 6. Marrëveshje me studion e incizimit për realizimin e punës përfshirë kostot e incizimit, masterimit dhe të gjitha tatimeve të aplikueshme;
 7. Planin e shpërndarjes së audio incizimit;
 8. Dëshmi që krijuesit janë rezident të Komunës së Prishtinës; Kopja e letërnjoftimit të solistit apo përfaqësuesit të grupit muzikorë;
 9. Vërtetimi bankarë për llogarinë personale bankare të solistit apo përfaqësuesit ligjorë të grupit muzikorë;
 • Projekti të përfundon deri me 31 dhjetor 2017;

Aplikacioni i plotësuar të shtypet dhe së bashku me dokumentet e kërkuara, dhe kopjet e demo incizimit të veprave të dorëzohen në sportelin nr. 5 në ndërtesën e Komunës së vjetër.

Konkursi do të qëndron i hapur deri me 19 shtator 2017 në orën 15:00.

Mbështetja financiare mbulon vetëm shpenzimet për incizim në studio dhe masterim. Shpenzimet tjera si ato administrative, honorarët për solist/ grupe muzikore, nuk do merren parasysh.   

Për shkak të kufizimeve buxhetore dhe me qëllim të mbështetjes së numrit sa më të madh të kërkesave Komuna e Prishtinës rezervon të drejtën që projektet t’i përkrah me shumë më të vogël nga ajo e kërkuar,  por edhe t’i refuzon në tërësi. Shuma maksimale e përkrahjes për një projekt është 1500 euro. Përzgjedhja e projekteve për mbështetje bëhet nga juria profesionale.

Autorisën e produktit final e mbanë solisti apo grupi muzikorë. Autori ka të drejtë përfitimi financiar nga shitja e veprës. Ndërsa Komuna e Prishtinës e ka të drejtën e shfrytëzimit për nevojë të veta dhe të palës së tretë për promovim dhe shpërndarje pa nevojë kompensimi shtesë të autorit. Çdo ndryshim dhe modifikim i projektit për shfrytëzim nga Komuna e Prishtinës duhet të bëhet në marrëveshje paraprake dhe aprovim të autorit.

VËREJTJE: Projektet të cilat nuk i kanë të bashkangjitura dokumentet sipas kërkesës, si dhe projektet e palëve dhe grupeve muzikore të cilët nuk kanë përmbyllur projektet nga fazat paraprake nuk do të merren parasysh nga Komisioni për shqyrtimin e kërkesave.

Për çdo informatë shtesë ju lutem na kontaktoni në kultura.pr@rks-gov.net apo 038 226 417.